Üldiselt

Iga liikme tee ja areng Kaitseliidus on pisut erinev, sõltudes paljudest asjaoludest. Seetõttu on järgnev kirjeldus väga üldistav ning ei pruugi kohanduda just sinule. Pärast seda, kui oled Kaitseliidu liikmeks vastu võetud pead tasuma liikmemaksu, käima relvaatesteerimisel ning andma vande. Edasi määratakse sind üksusesse, ning see määramine sõltub sellest, milline on su tervislik seisund, kas sul on läbitud ajateenistus või oled sa kutsealune. Kui ajateenistus on läbimata või läbitud ennem 2000 aastat ootab sind esimese asjana ühtlustuskursus ehk baaskursus. Peale seda algabki su loodetavasti aktiivne tegevus Kaitseliidus, kuhu mahub üldväljaõpet, erialakursuseid, erinevaid atraktiivseid laskeharjutusi ning soovi korral ka sportlasketreeninguid. Lisaks ka seltsielu ning erinevaid mittemilitaarseid üritusi. Ning see kõik saab toimuma heas ja toetavas seltskonnas!

Liitumine

Liitumaks Kaitseliidu Tallinna Malevaga on Sul vaja läbi viia järgmised toimingud:

 • tutvu maleva liikmeks astujale esitatavate nõudmistega;
 • täida ära sooviavaldus ja elulookirjeldus;
 • käi oma perearsti juures ja lase perearstil täita ära perearsti tõend oma tervisliku seisundi kohta;
 • tee oma passist või ID kaardist fotokoopia;
 • tee oma haridust tõendavast dokumendist fotokoopia;
 • lase endast teha 3 passipilti;
 • võta meiega ühendust ning esita meile ülalloetletud dokumendid;
 • oota ära politseikontrolli tulemus;
 • leia omale kaks soovitajat juba Kaitseliidus olevate kaitseliitlaste hulgast, kes on Kaitseliidu liikmed rohkem kui üks aasta;
 • kui sul on olemas Kaitseväeteenistuse tunnistus (KTT), tee koopia KTT nendest lehekülgedest, kus on info vande andmisest ja auastmete omistamisest.

Peale nimetatud protseduure täitmist kutsub Lõuna ÜK juhatus Su vestlusele ja selle põhjal teeb otsuse Sinu vastuvõtmise kohta Kaitseliidu liikmeks. Juhul, kui Sind on vastu võetud, esitab ÜK dokumendid Tallinna Maleva pealikule kinnitamiseks. Kui see on kinnitatud, annab malevapealik välja käskkirja Sinu Kaitseliidu tegev-, noor-, toetaja-, või auliikmeks vastuvõtmise kohta. Nimetatud käskkirja kuupäevast hakatakse ka lugema kaitseliitlase staaži Kaitseliidus.

Kaitseliidu tegevliikmeks ei võeta isikut, kes:

 • kes on sõltuvuses alkoholist- või psühhotroopsetest ainetest;
 • kellel on takistavaid füüsilisi puudeid või psüühikahäireid;
 • kes on tunnistatud teovõimetuks;
 • kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune või kellel on karistus tahtlikult toime pandud kriminaalkuriteo eest, mis ei ole aegunud.

Loe lisaks Sõjaaja ametikoha seletuskirja

Argo Kivi

Argo Kivi

Personalipealik

E-post: argo.kivi[at]kaitseliit.ee

Liikmemaks

Alates 2005. aastast on Kaitseliidu keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu sisseastumis- ja liikmemaks. Sisseastumis- ja liikmemaksudena laekunud raha antakse maleva juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse. Laekunud rahad jäävad malevkondade (üksik-kompaniide) juhatuste kasutada. Liikmemaksud peavad olema tasutud iga aasta 1. septembriks.

Liikmemaksust vabastamiseks peab liige esitama vastava avalduse Lõuna ÜK juhatuse nimele. Tegevliikme aastamaks on 12 EUR.

Makserekvisiidid:
Makse saaja: Kaitseliit
Arveldusarve: EE461010022002422007
Viitenumber: 62020100122
Selgitusse : 10TAL Lõuna kompanii ja mida ning kelle eest makstakse (Näide: 10TAL Lõuna kompanii Jaan Poska 2020 liikmemaks)