Vabadussõja aegsed Kaitseliidu 4. ja 5. jaoskond, keda loetakse Tallinna Maleva Lõuna malevkonna eelkäijateks, moodustati 11. novembril 1918. aastal. 4. jaoskonna esimesed liikmed olid umbes 25 meest, kes tol kuupäeval selleaegsesse Kirsipuu koolimaija Ahju tänaval olid kogunenud. Üksuse esimeseks ülemaks sai O. Suursööt. 5. jaoskond alustas tegevust samal ajal, asudes Paldiski mnt. 12 majja. Mõne päeva pärast koliti ringi Koidu ja Falkpargi tänava nurgal asuva maja pudukaupluse ruumidesse. Kuigi käskkirjaga oli määratud ülemaks J. Lepp, pani faktiliselt jaoskonnale aluse kapten Orav, kuna J. Lepp oli hõivatud soomusrongide ettevalmistamisega.

Mõlema jaoskonna mehed käisid oma vastutusalal patrullis, töötati koos politseiga. Samuti tegeleti riigiasutustes oleva vara kokkukogumise ja hoiustamisega, jooksikute püüdmise ja riigivastaste ohjeldamisega. Tol ajal kuulutati välja üldine mobilisatsioon ning Kaitseväest vabastatud määrati nn II kategooriasse. Kõik II kategooria mehed pidid endid registreerima Kaitseliidus ja neil oli kohustuslik vahiteenistusest osavõtmine. Seetõttu voolas Kaitseliitu mehi vastuvõtu komisjonist ja jaanuari keskpaigas 1919. aastal oli näiteks 5. jaoskonnas 500-600 meest.

Vabatahtlikult oli mehi rindele läinud juba ka varem, näiteks 25. novembril läksid Narva rindele ligi pooled 4. jaoskonna liikmetest. Ka 5. jaoskonnast mindi erinevate üksuste, sealhulgas soomusrongide dessantkompaniide koosseisus rindele. Esimese lahingu tegid 5. jaoskonna kaitseliitlased kaasa Pikksaare vallutamisel 27. jaanuaril 1919. a.

Jaoskonnad kasvasid ning tipphetkel kuulus ainuüksi 5. jaoskonda 2000-2200 meest. 1921. aastal jaoskonnad likvideeriti, kuid mõlemast jaoskonnast umbes 50 mehele jäeti relvad siiski kätte.

Pärast 1924. aasta 1. detsembri enamlaste mässu hakkasid jaoskonnad taas kogunema. Koondamise vajaduse tõttu ühendatigi 4. ja 5. jaoskond 1. märtsil 1926 ühiseks Lõuna malevkonnaks. Malevkonna pealikuks määrati n-ltn R. Raudsepp, tema abiks lpn P. Reintam. Endised malevkonnad jäid pataljonidena Lõuna malevkonda. Organiseerimistöö läks edukalt ning näiteks 1931 oli malevkonnas üle 500 kaitseliitlase. Malevkonna juures tegutsesid ka Naiskodukaitse Lõuna jaoskond ca 40 liikmega ning ligi 200 noorega Noorkotkaste Lõuna malevkond.

Tegeleti majandustegevuse, seltsielu edendamise, sõjalise väljaõppe ja laskespordiga, noorkotkaste malevkonnas tegutses ka noorte orkester. Malevkonna staap asus Tallinna Maleva staabiga samas majas.
Lõuna malevkonna lipp ajakirja Kaitse Kodu esikaanel

12. septembril 1931 annetati Lõuna malevkonnale oma lipp. Nimetatud sündmusega seoses kirjutas tolleaegne Kaitseliidu ülem kindralmajor Johannes Roska-Orasmaa: “Soovin ka, et selle lipu alla koonduksid ja sinna jääksid tublimad ja tulisemad Isamaa pojad ja et kosuks ja kasvaks tüse Eesti meel, mida murda ei suuda ükski võim. Koonduge selle lipu alla ka kõik Lõuna malevkonna piirides asuvad noored ja näidake kõigile, kuidas tuleb rahvast ja riiki teenida! Töötage kõik koos endise innuga Isamaale auks ja endile rõõmuks!”

Lipul oli kujutatud muuhulgas paremalt vasakule vaatav lamavast asendist tõusev lõvi, kelle parem käpp toetub mõõgale, mille terav ots on pöördunud alla lõvi vasema käpa ette. Lõvi on võetud hiljem kirjeldatud kujul Lõuna malevkonna sümboliks lähtudes järgmistest põhjendustest: Tallinna linna vapi moodustavad kolm lamavat lõvi. Lõuna malevkond on üks osa Tallinna malevast. Lamavast asendist tõusev ja relvale toetuv lõvi sümboliseerib organisatsiooni, mis on igal hetkel valmis rahuseisukorrast asuma kaitseseisukorda ja vajaduse korral pealetungile.

17. juunil 1940 marssis punavägi Eestisse. Samal päeval saadeti malevatesse Kaitseliidu ülema raadiogramm, milles kästi kõik kaitseliitlaste käes olevad relvad kokku korjata ja koos malevate ladudes seisvate relvadega sõjaväe ladudesse ära anda. Kaitseliidu likvideerimine oli alanud. 27. juunil 1940 andis vabariigi president välja Kaitseliidu likvideerimise seaduse, Kaitseliidu varad (Kaitseliit oli enne 1940. aastat Eesti Evangeelse Luteri Kiriku järel suurim maa- ja kinnisvaraomanik Eestis) läksid Eestimaa Kommunistlikule Parteile.

Esimestena langesid Nõukogude Liidu repressiivorganiste ohvriks Kaitseliidu juhtivad ohvitserid, mis näitab Kaitseliidu kardetavust. Hiljem osalesid kaitseliitlased vastupanuliikumises metsavendadena nii 1941. aastal, aga ka pärast 1944. aastat. Vaatamata nende aktiivsele tegevusele puudus organisatoorne tervik.

26.aprillil 1990 toimus Tondi Kaitseliidu asutamiskoosolek Saku tänaval asuva tolleaegse Kooperaatori saalis. Ettevõtmise algatajaks oli Tondi Kodanike Komitee. Kohale tuli 23 inimest, kellest 16 jäi saali, kui Kaitseliitu hakati moodustama. Kõnesid pidasid Kalle Eller ja Trivimi Velliste. Tondi KL vanemaks valiti Mart Puusepp ja abivanemaks Aavo Jaaska. Seda päeva saab lugeda Lõuna Malevkonna taastekke kuupäevaks. 13. septembril 1993 a. koostati esialgne ja 29. novembril teine, täiendatud projekt mis sätestas, et Tallinna Lõuna Malevkonna ja temaga liidetud territooriumil elavad kaitseliitlased taastavad õigusliku järjepidevuse alusel Kaitseliidu Tallinna Maleva Lõuna Malevkonna (esialgu Lõuna Kompanii), kuulutades õiguslikule järjepidevusele tuginedes enda omandiks kõik talle (ja temaga liidetud territooriumil) enne 1940 a. okupatsiooni kuuulunud Kl varad. See projekt võeti vastu ja kinnitati Lõuna Kompanii üldkoosolekul 17. jaanuaril 1994 a. Samal koosolekul kinnitati ka KL Talllinna Maleva Lõuna Kompanii põhikiri. Läbi reorganiseerimiste jõuti suhteliselt kiiresti Lõuna Malevkonna taasloomiseni. Kuni 1995 a. alguseni kasutati infotundide, üldkoosolekute ja lasketreeningute läbiviimiseks 20. Keskkooli nõukogude aegseid sõjalise väljaõppe ruume ja lasketiiru. Mõned üldkoosolekud viidi läbi ka Westholmi Gümnaasiumis. 1995 aastal saadi omale ruumid Filtri tänaval, mida jagati Ida Malevkonnaga. Hakati senisest enam tegelema sõjalise väljaõppega, hoogustus seltsielu. Pärast Mart Puuseppa, kellest sai hiljem KL Tallinna Maleva pealik, juhtisid Lõuna Malevkonda eri aegadel Tarmo Reile, Aavo Jaaska ning Andres Viks.

Erinevad poliitilised tuuled ei jätnud puutumata ka Lõuna Malevkonda ning Lõuna, Ida ja Põhja Malevkonnad ühendati Ühendmalevkonnaks. Tegevus loomulikult ei seiskunud, kuid käsuliin muutus pikaks ning meeste oma endise üksuse identiteeditunne osutus nii tugevaks, et Ühendmalevkonnana tegutsemine tundus eri juhtimistasanditel ebaperspektiivne.

Juulis 2008 toimusid Ühendmalevkonna koosseisu kuuluvate Lõuna, Põhja ja Ida kompaniide üldkoosolekud ning seal valitud esindajatele anti mandaat hääletada Ühendmalevkonna üldkoosolekul viimase laialisaatmise poolt moodustamaks kolm territoriaalset üksikkompaniid. Ühendmalevkonna üldkoosolek võttis vastava otsuse ka vastu.

Alates 2008 aasta novembrist tegutseb Kaitseliidu Tallinna Maleva koosseisu kuuluv Lõuna Üksik-kompanii iseseisvalt ning seda on juhtinud 2008 kuni 2013 ltn. Tanel Viks, 2013-2018 n-vbl. Kristjan Pütsep 2018-2023 ltn. Alar Nigul ning alates 2023 oktoobrist Andres Tehver. Kompanii koondab mehi väga erinevatelt elualadelt alates õpilastest, üliõpilastest, oskustöölistest, autojuhtidest ja eraettevõtjatest lõpetades elukutseliste sõjaväelaste ning õppejõududega.

12. septembril 2011 möödus 80 aastat esimese lipu annetamisest Lõuna malevkonnale ning plaanide kohaselt 2011 võidupühal ka lipp taastati ning annetati Lõuna Ük-le Tallinna maleva juhatuse poolt. Juba on taastatud 16. septembril 1932 a. asutatud Lõuna Malevkonna teenetemärk “Lõunarist”, mida annetatakse vastavalt 1932 a. statuudile.

Tegeldakse vajaliku väljaõppe ja laskeharjutustega ning püütakse leida igale liikmele tema võimetekohane tegevus ja rakendus organisatsioonis. Lõuna Üksik-kompanii kooseisu kuulub lisaks üldrühmale ka A LaKo jalaväerühm ja miinipildujarühm.

LÜK pealik

Andres Tehver

LÜK juhatus 2021

Hermo Poolmaa, Alar Nigul, Lauri Laanoja


Uue pealiku valimine.

Alates 06.10.2023 a. on uueks pealikuks Andres Tehver.


Eesti Vabariigi 104 aastapäeva paraad 2022 aastal Vabaduse Väljakul.

Eesti Vabariigi liputoimkonnas osales Lõuna Üksik kompanii pealik Alar Nigul lippurina.


LÜK parim kaitseliitlane 2021

Lõuna Üksik-kompanii parim kaitseliitlane 2021. aastal Mikk Paloots

Kaitseliidu Tallinna maleva taasasutamise 30. aastapäev

31.05.2021 tähistas KL Tallinna malev oma taasasutamise 30 aastapäeva. Toimus pidulik rivistus, Kaitseliidu pealiku kindral Riho Ühtegi kõne, teenetemedalite üleandmine, tseremoniaalne puu istutamine Tln Maleva staabi esisele väljakule. Hiljem pakuti suupisteid ning maleva embleemiga tordi lõikas tseremoniaalse mõõgaga lahti maleva pealik kolonel Kalev Koidumäe.
LÜK osales liputoimkonnas koosseisus Lauri Laanoja – lippur, Alar Nigul LÜK pealik


Kaitseliidu Tallinna maleva pealiku vahetuse liputseremoonia

17. augustil 2020 aastal osales Lõuna Üksik-kompanii Kaitseliidu Tallinna maleva pealiku vahetuse liputseremoonial. Ametist lahkus ametlikult kln. Janno Märk ning ametisse asus kln. Kalev Koidumäe.
Lõuna Üksik-kompanii lipp lehvis teiste kõrval uhkelt lippuri Lauri Laanoja käes.


Hunt 2020

Lõuna Üksik-kompanii võttis 2020 aastal osa Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna taktikalisest väliõppusest HUNT20/WOLF20. Õppusel harjutati hajutatud lahingtegevust ning lisaks kaitseliitlastele tegi õppusel kaasa ka NATO liitlaste lahingugrupp.

Loe rohkem siit.
Fotograaf: Kalev Kiviste


Õppus läbi Lõuna Üksik-kompanii liikme silmade.


2020 aasta kevad

2020 aasta kevad oli Lõuna Üksik kompaniile eriline, nii nagu mujal Eesti ja kogu maailmas aktiivne tegevus peatati Covid-19 ehk Corona viiruse leviku tagajärjel. Riikide piirid suleti ja rahvastiku ränne peatati peaaegu täielikult. Mingeid Kaitseliidu tavaõppusi mitu kuud ei toimunud. 

Õnneks kaubavahetus riikide vahel siiski säilis. Eesti politseil ja piirivalve ehk PPA pöördus Kaitseliidu poole palvega riigi piiril kaubaveokeid kontrollida. Ka Lõuna Üksik kompanii andis oma pisikese panuse ning 7. ning 29 aprillil 2020 osalesid vastavalt 16 ja 14 meie liiget Tallinna sadama A ja D terminalide ööpäevases valves. Kontrollisime laevadelt maha sõitvaid sõidukeid, reisijatevedu riikide vahel sel ajal enam ei toimunud.Kaubaveokite sekka sattus ka üksikuid sõiduautosid, mille juhtidega tuli suhelda, tervist kontrollida ning garantiiniandmeid koguda.

Koostöö politseiga oli laitmatu, intsidente ei esinenud ja ühtegi viirusesse haigestumist LÜK liikmete hulgas ei juhtunud.

Suur tänu kõigile vabatahtlikele.


Võidupüha paraad 2018 aastal

2018 aastal 23. juuni Võidupüha paraadil oli Vabariigi liputoimkonnas lippur Lõuna Üksik-Kompanii pealik Alar Nigul.


MPR 2017 Kevadtormil


NATO Steadfast Jazz 2013

2013 aastal toimus NATO Steadfast Jazz 2013 õppus, kus esimese Kaitseliidu üksusena võttis Lõuna Üksik-kompanii Miinipildujarühm osa välismaal, Poolas, toimunud NATO õppusest. 


2013 aastal Lõuna Üksik-kompanii Miinipildujarühm Kevadtormil